راهنمای Corona برای مدیران IT

راهنمای Corona برای مدیران IT

 مدیریت آسیب پذیری - شناسایی آسیب پذیری های IT
مدیریت آسیب پذیری – امنیت بیشتر فناوری اطلاعات به لطف تشخیص زود هنگام

نحوه مدیریت آسیب پذیری عملی می شود. ما 10 شکاف رایج امنیتی را به شما نشان می دهیم و کدام یک از ابزارها در شناسایی می توانند کمک کنند.

اکنون اقدامات را انجام دهید!

مناطق موضوع ذکر شده بلوک هایی هستند که به انعطاف پذیری دیجیتال در سراسر شرکت کمک می کنند. بحران تاج بار دیگر نشان می دهد كه مدیران IT پس از یك اتفاق غیر منتظره ، به برنامه احتمالی مناسب برای حفظ استمرار كسب و كار نیاز دارند. بحران COVID 19 نه تنها چالش های جدید و تغییرات گسترده را به ارمغان می آورد. همچنین فرصت های جدیدی را برای شما ایجاد می کند تا از تجربه بدست آمده بهره مند شوید.

.