نجوم: تراز قطبی با AlignMaster

متعلق به: "تراز قطبی"

تراز قطبی با نرم افزار "AlignMaster"

نویسنده: Matthias Gazarolli

بارگیری: http://www.alignmaster.de

YouTube AstronomyShed: https : //youtu.be/dNRFm3LtCrE

این نوشته در Astronomy، Mount و برچسب AlignMaster ارسال شده است. لینک ثابت را علامت گذاری کنید.

.