طالع بینی: حل صفحه با ASTAP | وبلاگ دیتریش (استراتو)

طالع بینی: حل صفحه با ASTAP | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: Plate Solutions، Astronomy: فهرست نرم افزار همچنین ببینید: کدام ستاره ها در عکس من هستند؟ نرم افزار "ASTAP" دومین نرم افزار من استفاده می کنم استفاده از آن برای حل صفحه است "ASTAP" (بخشی از نینا). ASTAP همچنین می تواند "به تنهایی" استفاده شود. منابع تصویر می توانند به راحتی تصاویر JPG یا تصاویر FITS باشند که در …