دفتر خانه – ویژگی های ویژه ای در ارتباطات

دفتر خانه – ویژگی های ویژه ای در ارتباطات

ارتباط روشن ، کوتاه و واقعی لازم است. نکته ای مؤثر که همیشه باید استفاده شود: از کلمات پرکننده مانند "mal" ، "در واقع" یا "همچنین" خودداری کنید. این همچنین در مورد قاتلان شناخته شده گفتگو مانند "صادقانه … (بنابراین همه چیز تاکنون دروغ بوده است؟)" یا "شما مجبور بودید … (چه کسی هستید و چه زمانی هستید) صدق می …