حد تحمل را برای خرابی با RTO و RPO محاسبه کنید

حد تحمل را برای خرابی با RTO و RPO محاسبه کنید

بازیابی زمان هدف (RTO) چیست؟ چه مدت یک شرکت می تواند توانایی داشتن یک سیستم مربوط به فرایند تجارت را داشته باشد؟ زمان بهبودی (RTO) در دقایقی ، چند ساعت یا چند روز اندازه گیری می شود. این قانون اعمال می شود: هرچه کوتاه تر باشد بهتر است. به عنوان مثال ، اگر یک RTO 24 ساعته باشد ، مدیریت …