نجوم: سیارات خارج از قطب – سیارات فراخورشیدی

نجوم: سیارات خارج از قطب – سیارات فراخورشیدی

متعلق به: نجوم همچنین را ببینید: توسعه تلسکوپ سیارات سیارات – آنچه در آن است؟ سیارات سیارات سیارات هستند که در حال چرخش ستاره های دیگر هستند (نه خورشید). تا پایان سال 2019 ، جمع آوری شدند 4160 سیارات فراخورشیدی کشف شد. تاریخچه گاما سفی b: در سال 1989 به عنوان سیاره ای برون مرزی کشف شد -> بعداً باطل …