نجوم: فیزیک ذرات | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نجوم: فیزیک ذرات | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: فیزیک همچنین را ببینید: فیزیک کوانتومی ، SVG در فیزیک ذرات ، بین ذرات ابتدایی و ذرات کامپوزیت تمایز قائل می شود. با این حال ، در طول قرن ها همیشه چیزی وجود دارد که به عنوان "مقدماتی" در نظر گرفته می شود. فیزیک ذرات توسط موری گله مان بارور شد. وی کاشف کوارکهای به حساب می آید …