اخترشناسی: چه مشکلاتی را می توان با انباشت حل کرد؟

اخترشناسی: چه مشکلاتی را می توان با انباشت حل کرد؟

متعلق به: پردازش تصویر ، انباشت همچنین را مشاهده کنید: زمان قرار گرفتن در معرض ، گردش کار من انباشت چیست؟ من غالباً می خواهم مدت زمان قرار گرفتن در معرض طولانی برای نورشناسی خود را. به عنوان مثال، 2 یا 4 ساعت. چرا اغلب اوقات قرار گرفتن در معرض نور مورد نیاز ، داستان دیگری است. نگاه کنید به: …