رایانه: ماژول دسترسی مشروط (CAM) (از ویکی)

رایانه: ماژول دسترسی مشروط (CAM) (از ویکی)

پخش های رمزگذاری شده اگر برنامه های تلویزیونی را رمزگذاری می کنید ، به عنوان مثال از Kabel Deutschland ، شما به یک روش رمزگشایی احتیاج دارید. گیرنده باید یک شکاف CI (شکاف CI) (رابط مشترک) در شکاف CI وارد کنید [CAM] ( ماژول دسترسی مشروط ) ، که رمزگشایی را انجام می دهد. CAM دارای شکافی برای درج SmartCard …