رایانه: ویرایشگر Qxygen XML (از ویکی)

رایانه: ویرایشگر Qxygen XML (از ویکی)

عملکرد XMLEditing با توابع راحتی مناسب مانند: مدیریت پروژه پردازنده XSLT XSL: پردازنده FO (به عنوان مثال برای تولید اسناد PDF) همچنین به عنوان یک افزونه Eclipse در [1965900] نصب شناسه کتابخانه نرم افزار قطعی: OxygenXMLEditor نام: ویرایشگر اکسیژن XML نسخه: 5.1 منبع / سازنده: SyncRO Software Ltd. http://www.oxygenxml.com پوشه نصب: D: File Files Oxygen 5.1 پرونده های پیکربندی:… مورد …