رایانه: Bullshit Bingo (از ویکی)

رایانه: Bullshit Bingo (از ویکی)

یک گوهر ویژه کلمات کلیدی یکنوع بازی شبیه لوتو است. بازی محبوب هیئت مدیره در جلسات. برای کاهش ناامیدی جلسه خدمت می کند. حتی در 4 نوامبر 1999 به عنوان جلد هفته مشهور تجارت ظاهر شد. برای پخش در اینجا با تعاملی: Bullshit Bingo – Main.DietrichKracht – 29 دسامبر 2003 .