رایانه: فرآیند چاپ سه بعدی وبلاگ دیتریش (استراتو)

رایانه: فرآیند چاپ سه بعدی وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: رایانه همچنین مراجعه کنید به: ماسک باتینف چاپگر سه‌بعدی چنین چاپگر سه‌بعدی گفته شود که باید از کدام ماده برای چاپ استفاده کند. PLA سپس یک فایل ورودی دقیقاً به پرینتر سه بعدی می گوید که چه چیزی را می توان چاپ کرد. [ طراحی برای چاپ سه بعدی برای ایجاد یک فایل ورودی برای چاپ سه بعدی …