مدیریت پیوستگی مشاغل – ما آماده عمل هستیم

مدیریت پیوستگی مشاغل – ما آماده عمل هستیم

مدیریت تداوم تجارت – ما هنوز عملیاتی می شویم <! – -> Adacor – IT Security Andreas Andreas Bachmann مدیرعامل و بنیانگذار میزبان Adacor است. وی به عنوان مدیر عامل ، مسئولیت توسعه نرم افزار ، بازاریابی ، محافظت از داده و انطباق را بر عهده دارد. وی در مقاله های خود به امنیت داده ها و امنیت فناوری اطلاعات …