نجوم: صفر نصف النهار (گرینویچ) | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نجوم: صفر نصف النهار (گرینویچ) | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: اندازه گیری زمان و پیمایش نقطه صفر برای اندازه گیری طول استواش زمین یک مرجع طبیعی برای اندازه گیری عرض جغرافیایی است. برای طول جغرافیایی به یک نصف النهار نیاز دارد ، بدین ترتیب در واقع به ویژه برای آن از پیش تعیین نشده است. بنابراین چنین نصف النهار صفر باید به طور خودسرانه تنظیم شود. از نظر …