از Big Data اطلاعات کسب کنید

از Big Data اطلاعات کسب کنید

دانشمندان و بخش ها کار دست در دست Adacor در حال حاضر بخش تجزیه و تحلیل داده های خود را گسترش می دهد. برای تجزیه و تحلیل داده های موثر ، ما به تعامل نزدیک بین متخصصان بخش های ویژه و دانشمندان داده هایمان اعتماد می کنیم. تیم های بخش ها با سؤالات خاص سروکار دارند: برای مثال بازاریابی نیاز …