کار از راه دور در یک تیم: چگونه کار می کند!

کار از راه دور در یک تیم: چگونه کار می کند!

چگونه کنفرانس های ویدئویی و خدمات پیام رسانی فوری همکاری دفتر خانه را آسان تر می کنند. تقریباً تمام کارمندان آداکور چهار هفته در خانه مشغول به کار هستند – که از نزدیک با اداره عملیات مردم (PEO) همراه هستند. در این شرایط غیرمعمول ، او سعی می کند از همکاران خود به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کند. پروژه های …