نجوم: نوا سیگنی 1975 | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نجوم: نوا سیگنی 1975 | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: کدامیک از مشاهدات در سال 1975 ، هنگامی که من واقعاً یک استراحت نجومی داشتم ، وقتی در یک صورت فلکی Cygnus ستاره ای دیدم ، وقتی به طور مختصر به آسمان پرستاره نگاه کردم – طبق آموزه اصلی من در ستاره. -دستگاه خود را در Olbers Planetarium در برمن مشاهده کردم. برادر من قادر است تلفنی تأیید …