نجوم: INDI | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نجوم: INDI | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: Astro-Software همچنین را ببینید: ASCOM. KStars، Ekos INDI چیست؟ INDI است …. سرور INDI قلب INDI سرور INDI است. یک سرور INDI می تواند به یک یا چند مشتری INDI وصل شود. باشد. این ارتباط می تواند از طریق شبکه برقرار شود (به اصطلاح "ارتباط" از راه دور). پروتکل به اصطلاح INDI برای ارتباط بین سرور INDI و …