نجوم: فویل قرمز لی | لی | وبلاگ دیتریش (استراتو)

نجوم: فویل قرمز لی | لی | وبلاگ دیتریش (استراتو)

متعلق به: لیست دستگاه من چراغ قرمز به منظور اجتناب از نور سفید از منابع مختلف ، من خودم یک فویل مخصوص قرمز قرمز برای جدا کردن چراغ سفید گرفتم. برای دیدن چیزی در یک شب astro تاریک برای اینکه بتوانم ، به یک چراغ فانوس / چراغ پیشانی احتیاج دارم ، اما لطفاً با چراغ قرمز. کدام فیلم از …