با ارائه دهنده مناسب در 5 مرحله وارد ابر شوید

با ارائه دهنده مناسب در 5 مرحله وارد ابر شوید

در آغاز یک پروژه ابری ، مدیران پروژه IT اغلب این سؤال را دارند که ابر فناوری اطلاعات به بهترین وجه نیازها یا نیازهای آنها را برآورده می کند (متناسب با هدف – ابزار: این در مورد مزایای راه حل است که "مفیدترین" برای هدف مورد نظر است). این امر همراه با این شرط است که شرایط و سطح خدمات …