سفر جاده ای از طریق آمریکای شمالی (قسمت 2)

سفر جاده ای از طریق آمریکای شمالی (قسمت 2)

در اینجا بخش دوم سفرنامه من از سفر جاده ای 5500 کیلومتری ما در آمریکای شمالی است. بعد از اینکه در قسمت اول به پارک ملی یخچال رسیده بودیم ، قسمت دوم سفر ما را به سمت پارک ملی یلوستون و کانادا سوق می دهد. رانندگی به پارک ملی یلوستون ما در ساعت 8 صبح شروع می کنیم. و تنها …