سیستم بلیط جیره مدیریت وظیفه را بهینه می کند

سیستم بلیط جیره مدیریت وظیفه را بهینه می کند

الكساندر ویچمان در عملیات تیم فناوری (TOP) فعالیت می كند. وظایف اصلی متخصص IT شامل هماهنگی و پشتیبانی فن آوری سایر تیم های تخصصی و همچنین مشاوره داخلی و خارجی برای فن آوری های جدید و هماهنگی الزامات تجاری است. Top Contributions by Alexander Wichmann Jira Ticketsystem ابزاری همه کاره است. برای اجرای و کنترل فرآیندهای تجاری دیجیتال و همچنین …