رقمی سازی دنیای کار را تغییر می دهد

New Work: den Wandel aktiv mitgestalten

دیجیتالی شدن منجر به تغییرات عمیقی در دنیای کار شده است. چه تولید ، چه شرکتهای بازرگانی ، بانکها و شرکتهای بیمه یا انتشارات – همه این شرکتها باید با تغییر روبرو شوند. شرکت های فناوری اطلاعات مانند Adacor به ویژه تحت تأثیر این تغییرات هستند. چرخه کار سریع و چرخه نوآوری سریع هر روز کارمندان و مدیران را به …